AZ INTÉZET KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGE:

H-6500, Baja, Hungary, Bajcsy-Zs. u. 14.
Titkárság: 116-os szoba 
GPS (WGS84): 46°10’51.24″ N – 18°56’23.86″ E

tel.: +36 79 523 900 / 116 (Varga Tünde adminisztrátor)
fax: +36 79 523 970
e-mail address: vvi@uni-nke.hu

A VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TÖRTÉNETE

1962-ben, az Or­szá­gos Víz­ügyi Fő­igaz­ga­tó­ság kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re a bajai Fel­ső­fo­kú Víz­gaz­dál­ko­dá­si Tech­ni­ku­m. A fel­ső­fo­kú tech­ni­ku­mok rendszerének az1960-as évek végén kezdődőtt átalakítása kapcsán in­téz­mé­nyünk az 1970/71. tan­év­től te­vé­keny­sé­gét a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki Egye­tem Víz­gaz­dál­ko­dá­si Fő­is­ko­lai Ka­ra­ként foly­tat­ta, majd a fel­ső­ok­ta­tás kor­sze­rű­sí­té­sé­nek későbbi lép­cső­jé­ben Víz­gaz­dál­ko­dá­si In­té­zet néven 1979. ja­nu­ár 1-től a pécsi székhelyű Pol­lack Mi­hály Mű­sza­ki Fő­is­ko­la szer­ve­ze­ti egy­sé­gé­vé vált. Ezt a jog­ál­lást és az elnevezést 1994. jú­li­us 1-től a Fő­is­ko­lai Ta­nács mó­do­sí­tot­ta, ekkor az in­téz­mény a PMMF Víz­gaz­dál­ko­dá­si Ta­go­za­ta­ lett, majd rövid ideig a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Víz­gaz­dál­ko­dá­si Ta­go­za­ta­ként mű­kö­dött. Ezután az intézet 1996-tól 2017 januárjáig az Eötvös József Főiskola szervezeti egységeként működött, mivel Ba­ja vá­ros két fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nye, az akkori Eöt­vös Jó­zsef Ta­ní­tó­kép­ző Fő­is­ko­la és a Víz­gaz­dál­ko­dá­si Ta­go­zat 1996-ban önálló főiskolaként egyesült.

Jelenlegi szervezeti egységünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának 2017. február 1-i megalakulásával jött létre.

Az Intézetünk által oktatott szakterületeket a jogelőd intézményekben a különböző időszakokban az alábbi szervezeti egységek fedték le:


1963-1970. (Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikum)

Alaptárgyi Tanszék, tanszékvezető: Dr. Babós Károly
Általános és Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Tanszék, tanszékvezető: 1966-tól Dr. Török László


1970-1978. (BME)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási Tanszék, tanszékvezető: Dr. Török László, 1972-75: C. Király Mária
Építési és Gazdasági Tanszék, tanszékvezető: Dr. Bándy Iván, Zalánffi György
Alaptárgyi Tanszék, tanszékvezető: Dr. Babós Károly, Vályi Péter


1979-1987. (PMMF)

Mezőgazdasági vízgazdálkodás munkacsoport, munkacsoport-vezető: Dr. Török László (1981-ig), Kalmár Gyula
Építési tárgyak munkacsoport, munkacsoport-vezető: Dr. Stadler Tibor
Matematika és számítástechnika munkacsoport, munkacsoport-vezető: Dr. Dániel József
Alapozó szaktárgyak munkacsoport, munkacsoport-vezető: Vályi Péter


1987-1991. (PMMF)

Területi vízgazdálkodási Tanszék, tanszékvezető: Dr. Zsuffa István
Építési és gazdasági Tanszék, tanszékvezető: Vaskó László
Matematika és Számítástechnika Szakmacsoport, szakmacsoport-vezető: Hegedűs József


1991-1996. (PMMF, majd JPTE PMMFK)

Vízhasznosítás-vízrendezés Tanszék, tanszékvezető: Dr. Zsuffa István, Knézy Péter, majd Dr. Szlávik Lajos
Vízépítési és gazdasági Tanszék, tanszékvezető: Vaskó László
Matematika és számítástechnika Tanszék, tanszékvezető: Dr. Abonyi István


1996-2002. (EJF)

Vízrendezés-vízhasznosítás Tanszék, tanszékvezető: Dr. Szlávik Lajos
Vízépítési és gazdasági Tanszék, tanszékvezető: Rétháti József
Matematika és számítástechnika Tanszék, tanszékvezető: Dr. Abonyi István


2002-2008. (EJF)

Vízépítési és vízgazdálkodási Tanszék, tanszékvezető: Dr. Szlávik Lajos
Matematika és számítástechnika Tanszék, tanszékvezető: Dr. Abonyi István


2008-2012. (EJF)

Vízépítési és vízgazdálkodási Intézet, intézetvezető: Dr. Szlávik Lajos


2012-2017. (EJF)

Vízépítési és vízgazdálkodási Intézet, intézetigazgató: Dr. Tamás Enikő Anna