Alapképzés

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani.

 

Az alábbi specializációk közül választhatsz:

Vízgazdálkodási specializáció

A specializáció hallgatói tanulmányaik során megismerik az ár- és belvízmentesítés, a folyószabályozás, a sík- és dombvidéki vízrendezés, valamint a mezőgazdasági vízhasznosítás létesítményeit, elsajátítják a természetharmonikus vízrendezés és a vizes élőhely-rekonstrukció mérnöki feladatainak ellátását szolgáló módszereket. Terepi mérőgyakorlatokon ismerkedhetnek meg a hidrometria és a hidro-ökológia monitoringmódszereivel.

 

Víztisztítás-szennyvíztisztítás specializáció

A specializáció hallgatói elsajátítják a vízellátás és a csatornázás szakterületének technológiai és a létesítmények, rendszerek üzemeltetésének gyakorlati ismereteit. Kiemelten kezeljük a víz- és szennyvíz-tisztítás kémiai- biológiai folyamatainak, valamint a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen gépészeti és irányítástechnikai alapoknak a megismertetését a hallgatókkal.

 

ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre.

 

Az alábbi specializációk közül választhatsz:

Területi vízgazdálkodás specializáció

A klasszikus vízgazdálkodási, vízépítési jellegű tudásanyag főbb részei: árvízvédelem, vízrendezés, vízkészletgazdálkodás, vízgyűjtőgazdálkodás, vízhasznosítás, tározás, ármentesítés, folyószabályozás, vízgyűjtő-feltárás, vízrajz, és az Európai Unió irányelvei. A hallgatók az üzemeltetési kérdések mellett tervezési módszereket is elsajátítanak. A terepi mérőgyakorlatok során geodéziai, hidrometriai és hidro-ökológiai mérésekben mélyülhetnek el.

 

Vízellátás-csatornázás specializáció

A hallgatók megismerhetik a települések, az ipari létesítmények vízellátásának, a vizek elvezetésének, kezelésének, hasznosításának eszközrendszerét és folyamatait, valamint gyakorlati feladatait. Elsajátítják a rendszerek működtetéséhez szükséges gépészeti, irányítástechnikai ismereteket, a szakmai szoftverek használatát és a vonatkozó jogi környezetet.

 

Vízkárelhárítás specializáció

A hallgatók által elsajátítandó vízkárelhárítási ismeretek tartalmazzák az általános vízgazdálkodási alapismereteken túl a vizek kártételei elleni védekezés, az árvizek, belvizek, aszályok kezelésének speciális tudásanyagát, az ivóvízbiztonság és a katasztrófavédelem legfontosabb kérdésköreit, a környezeti kárelhárítással kapcsolatos alapismereteket, valamint a vízi ökoszisztémák védelméhez szükséges szakismereteket. A hallgatók a témakörökkel kapcsolatos üzemeltetési és monitorozási feladatokkal és módszerekkel is megismerkedhetnek, és a gyakorlatban, terepen sajátíthatják el az árvízvédekezést, a  geodéziai, hidrometriai és hidroökológiai mérőgyakorlatok mellett. A specializáció keretében a hallgatók megismerkednek a fontosabb vízkárelhárítási módszerekkel és a talaj-, talajvíz kármentesítési technológiákkal.