NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Segédanyag opponencia készítéséhez

Segédanyag opponencia készítéséhez

A Kari Tudományos Diákkör keretében nevezett dolgozatok minősítéséhez kapcsolódó hallgatói opponencia az alábbi szempontok szerint építendő fel:

1. Témaválasztás:

 • Az opponens megvizsgálja, hogy a szerző által választott cím összhangban van a dolgozat tartalmával.
 • Pozitívan értékelendő, ha a szerző nem az egyetemi tananyagban részletesen feldolgozott témát mutat be vagy a tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igényű vizsgálatát nyújtja.

2. Szakirodalom feldolgozása:

 • Az opponens megvizsgálja és értékeli a szerző által feldolgozott szakirodalom mennyiségé és minőségét.
 • Minőségi szempontból pozitívan értékelendő, ha a szerző:
  • 1, idegen nyelvű forrást dolgozott fel a kutatása során
  • 2, elsődlegesen írott és nem internet alapú forrásokra építette a dolgozatot
  • 3, az írott források között a témában megjelent könyvre, tanulmánykötetre vagy tudományos folyóiratban megjelent cikkre hivatkozik
 • Az opponens a bírálatban megemlítheti azokat az általa ismert forrásokat, melyeket a szerző a dolgozat elkészítse során nem használt fel.
 • Az opponens a bírálatban megállapítja, hogy a szakirodalom feldolgozása illeszkedik a dolgozat belső logikai felépítéséhez.

3. Pályamunka szerzőjétől, valamint a más szerzőktől származó megállapítások és kutatási eredmények egyértelműen lehatárolhatók a dolgozat szövetgében.

4. A szerző az általa választott témát az olvasó által követhető logikai rendszerben fejti ki a dolgozatban. Az opponens értékeli a pályamunka szerkezeti felépítését és belső arányai szerző általi kialakítását.

5. Az opponens értékeli a dolgozatban szereplő eredeti, alkotó jellegű megállapításokat és megindokolt de lege ferenda javaslatokat. Amennyiben ezek tartalmával nem ért egyet, indokolt álláspontját beépíti az opponenciába.

6. Az opponens megvizsgálja a pályamunka stilisztikáját, ügyel a választott témával kapcsolatos szakkifejezések, rövidítések és a magyar helyesírás általános szabályai megfelelő használatára. Amennyiben a szerző a dolgozatban stilisztikai hibát követ el, arra felhívja a bizottság figyelmét. Az argó, témaidegen vagy téves tartalommal használt kifejezések alkalmazásával kapcsolatos megállapításait beépíti az opponencába.

7. Az opponens megvizsgálja a szerző által használt hivatkozási rendszert. Tájékoztatja bírálatában a bizottságot, amennyiben az nem felel meg az OTDT vagy KTDT által támasztott követelményeknek.

8. Az opponens értékeli a szerző által alkalmazott kutatási módszereket. Ennek keretében pozitívan értékeli a szerző által a téma feldolgozása kapcsán végzett levéltári kutatást vagy statisztikai adatgyűjtést és adatfeldolgozást.

9. Az Opponens ügyel a szerző által felhasznált jogszabályok időbeli hatályára. Tájékoztatja a bizottságot, amennyiben a szerző által alkalmazott jogszabályok hatályukat vesztették vagy azok tartalma a hivatkozott részek tekintetében érdemben megváltozott.