NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Tájékoztató a 2022/2023. tanév őszi félévre

Tisztelt Hallgató!

 

A 2022/2023. tanév I. (őszi) félévével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2022/2023. TANÉV I. FÉLÉVÉNEK BEOSZTÁSA

Regisztrációs időszak:                              2022. augusztus 22. – szeptember 4.
Szorgalmi időszak:                                    2022. szeptember 5. – december 17.
Oktatási időszak                                       2022. szeptember 5. – november 26.
Vizsgaidőszak:                                          2022. december 19. – 2023. január 27.

                                                           
A részletes tanévbeosztás, és a tanóra-, kredit-, és vizsgaterv a kari honlapon elérhetőek.

A NEPTUN rendszerben elektronikus formában egyénileg történik valamennyi munkarend esetében a hallgatók beiratkozása/bejelentkezése és a tárgyfelvétel véglegesítése a regisztrációs időszak alatt. FONTOS a regisztráció során, hogy a tárgyfelvételt meg kell előznie a félévre történő bejelentkezésnek. Továbbá csak azon hallgató jogosult a beiratkozásra/regisztrációra, akinek nincs lejárt idejű tartozása.

A NEPTUN rendszerhez hallgatói segédlet elérhető az egyetemi honlapon.

Beiratkozási/bejelentkezési időszak a NEPTUN rendszeren keresztül:

2022. augusztus 22. 07:30 és szeptember 4. 23:59 között

Tárgyfelvételi időszak (csak az aktív félévre regisztráltak jogosultak tárgyfelvételre):

2022. augusztus 22. 07:30 és szeptember 4. 23:59 között

BEIRATKOZÁSI/BEJELENTKEZÉSI REND ÉS TANTÁRGYFELVÉTEL A 2022/2023. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN AZ ELSŐ ÉVFOLYAMRA FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK RÉSZÉRE

Beiratkozás 2022. szeptember 5-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 12-14. szám alatti Oktatási épület 108-as teremben

levelező tagozaton: 17 órakor,

nappali tagozaton: 18 órakor, az alábbi dokumentumok bemutatásával:

 • érettségi bizonyítvány és/vagy felsőfokú oklevél eredeti példánya és egy másolt példány,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti és egy másolt példány,
 • továbbá minden a felvételi eljárás során benyújtott dokumentum eredeti példánya és egy másolt példány amire többletpontot kapott (OKJ bizonyítvány, versenyhelyezés stb.)
 • 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány (csak eredeti példányt fogadunk el),
 • személyi igazolvány,
 • a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ) igazoló hatósági bizonyítvány,
 • adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány,
 • bankszámlaszám (bank pontos megnevezésével),
 • 1 db igazolványkép,
 • támogatott hallgatók közszolgálati ösztöndíjszerződés 3 eredeti példányban, önköltséges hallgatók képzési szerződés 3 eredeti példányban
 • hallgatói fogadalom szövege, (a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. számú melléklete) aláírva
 • tűzvédelmi nyilatkozat aláírva
 • Neptun rendszerből nyomtatott, majd kitöltött és aláírt beiratkozási lap egy példányban (mellékelt tájékoztató szerint)
 • önköltséges hallgatók esetében az önköltség 50 %-ának befizetését igazoló terhelési értesítő.

 Mesterszakon a beiratkozás időpontja: 2022. szeptember 5. 11:00, helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víz-és Környezetpolitikai Tanszék 1083 Budapest, Ludovika tér 1. Szárnyépület, 2. emelet 234. iroda.

Önköltség összege:

 

o   Építőmérnöki szak nappali tagozat: 220 000 Ft

o   Építőmérnöki szak levelező tagozat: 200 000 Ft

o   Környezetmérnöki szak nappali tagozat: 210 000 Ft

o   Környezetmérnöki szak levelező tagozat: 190 000 Ft

o   Vízügyi üzemeltetési mérnöki szak nappali tagozat: 200 000 Ft

o   Vízügyi üzemeltetési mérnöki szak levelező tagozat: 200 000 Ft

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti dokumentumok bármelyikének hiányában a beiratkozás nem lehetséges!

 

A hallgatói jogviszony a felvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. Az Egyetemen hallgatói jogviszony csak büntetlen előéletű személlyel létesíthető. A beiratkozás előfeltétele továbbá minden hallgatóra nézve a hallgatói fogadalom letétele. A fogadalmat megtagadó, felvett státuszú jelentkező az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt nem létesíthet. A fogadalom letételét a hallgató a Fogadalom szövegének aláírásával igazolja.

 

Aki felvételt nyert, de nem iratkozott be, annak hallgatói jogviszonya nem jön létre, ezért a regisztrációs időszak befejezésével a felvettek névjegyzékéből törölni kell.

BEIRATKOZÁS/BEJELENTKEZÉS

A hallgató hallgatói jogviszonyának fennállása alatt minden félév regisztrációs időszakában köteles bejelenteni az adott tanulmányi félévének státuszát (aktív/passzív).

A hallgató a bejelentését a szorgalmi időszak megkezdését követő egy hónapon belül (2022. október 04. napja 23:59 óráig) visszavonhatja.

Amennyiben az aktív félévre bejelentkezett hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, akkor az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi (vizsga) követelményének sem.

 

A hallgató akkor tekinthető az adott félévben aktív hallgatónak, ha

-a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre, és legalább egy tárgyat felvesz

-a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartal-mazza a minimális tanegység felvételét,

-egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése).

AZ ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSE

Az önköltség összegéről és befizetésének módjáról szóló tájékoztató megtalálható az egyetemi honlap Neptun/Hallgatóknak/Neptun pénzügyi útmutatók, illetve Neptun pénzügyi dátumok menüpontjában:

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/neptun/aktualis-penzugyi-datumok

Pénzügyi probléma esetén a kari Gazdasági Osztályhoz fordulhat, elérhetőségük a kari honlapon megtalálható:

https://vtk.uni-nke.hu/karunkrol/szervezet/dekani-hivatal

 

A fizetési könnyítési kérelmet a Neptun Kérvénykezelő rendszerén keresztül elektronikus úton kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra.

 

Részletfizetési kérelem leadására 2022. augusztus 15-ig van lehetőség.

  

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/neptun/reszletfizetes   

 

Az önköltség első részletének (50%-ának) befizetési határideje: 2022. augusztus 21.

Az önköltség második részletének (50%-ának) befizetési határideje: 2022. okt. 14.

Az önköltség első részletének befizetése feltétele a félévre történő bejelentkezésnek és tárgyfelvételnek.

Céges számla esetén a kötelezettségvállalási lap beadási határideje augusztus 15., a befizetési határidő augusztus 29.

konzultációs napok/órarend

Az egyes kurzusokhoz meghirdetett időpontok a Neptun rendszerben tekinthetők meg (Tanulmányok/Órarend). A hallgató egyéni tan- és órarendjének a Neptun rendszerben történő eléréséről tájékoztatót talál az egyetemi honlapon (Hallgatóknak/Neptun).

Kérjük, folyamatosan kövesse figyelemmel az esetleges változtatások miatt.

tantárgy/kurzus felvétel

A hallgatók a Neptun rendszerben egyénileg veszik fel és véglegesítik tárgyaikat a regisztrációs időszak utolsó napjáig.

A Neptunban leadott kérelemmel lehetőség van különeljárási díj megfizetése mellett
(2000 Ft tantárgyanként) a hallgató által felvett tárgyak/kurzusok félévközi leadására a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10 munkanapig (2022. szeptember 16-ig). Szintén kérelemmel lehetőség van utólagos tantárgy/kurzus felvételre a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanappal bezárólag (2022. szeptember 09-ig). Továbbá a tantárgy/kurzus felvételt ezen határidőt követően a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig (2022. szeptember 16-ig) benyújtott kérelmére a Tanulmányi Osztály vezetője engedélyezheti.

Felhívjuk figyelmüket, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (TVSZ) 18. § (7) bekezdésére, melynek  értelmében egy tantárgy harmadik és minden további alkalommal történő felvétele térítésdíj-köteles (6500 Ft). Egy tantárgy harmadik és minden további alkalommal történő felvételére a fizetési kötelezettség igazolt teljesítését követően kerülhet sor.

A térítési és egyéb díjakról részletesen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának 77. §-a és 1. számú melléklete rendelkezik.

Ezen rendelkezést minden jogviszonyban lévő hallgatókra alkalmazni kell!

A Gy1, Gy2 kódot tartalmazó kurzusok esetében szíveskedjenek azonos sorszámút választani, az óra ütközések kizárása miatt.

A kurzusok létszám korlátozását a tanszéknek írt e-mailben tudják jelezni.

Amennyiben tárgyfelvétellel kapcsolatos problémát észlel, 2022. augusztus 29-ig a vtk.tanulmanyi@uni-nke.hu e-mail címen – a tantárgy nevével és tárgykóddal – jelezheti.

KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND

Kedvezményes tanulmányi rend az alapképzésben 16 kredit megszerzését követően engedélyezhető a TVSZ 20. § (1) bekezdésében foglalt esetekben. A részletes tájékoztató elérhető a kari honlapon, a Hallgatóknak – Tanulmányi ügyek – Hallgatói kérelmek menüpontban.

kreditátviteli kérelmek

Más felsőoktatási intézményben, más Karon vagy más szakon teljesített tantárgy befogadható, ha az a képzési célt szolgálja. A befogadás a tantárgyhoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal) való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgytól való különbözőségének megállapítását jelenti.

A beszámítás a hallgató kérelme alapján történhet. A befogadásról az illetékes Tanszék vezetőjének javaslata alapján a kari Kreditátviteli és Validációs Bizottság (továbbiakban: KÁVB) dönt. A szak tantárgyát a befogadott tantárgy helyettesítheti, ha a két tantárgy programja legalább 75%-ban megegyezik.

A kérelmet a Neptun rendszer kérvénykezelő modulján keresztül kell beadni, tantárgyanként. A kérelemhez hiteles leckekönyv vagy hiteles oklevélmelléklet másolatot, valamint hiteles és részletes tantárgyi programot kell csatolni. Tantárgyi program csatolása alól mentesül abban az esetben, ha a Karon (vagy annak jogelődjén) teljesített tantárgyat kíván befogadtatni.

 

A kreditátviteli kérvények beadására a 2022/2023. tanév I. (őszi) félévében az alábbi időszakban van lehetőség:

 

2022. augusztus 22. (7:30) - 2022. szeptember 4. (23:59)

A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után a rendszer lezár, ezért kérjük, idejében szerezze be a szükséges dokumentumokat.

A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a KÁVB határozata alapján válik jogerőssé. A határozat a Neptun rendszerben tekinthető meg.

A tantárgy annyi kredittel ismerhető el a hallgató számára, amennyi kreditet a szak tantervében a helyettesített tantárgy(ak)hoz rendeltek. A megszerzett érdemjegy a tantárgy elismerésekor nem módosítható.

A kreditátviteli kérelmekre vonatkozó szabályokat az NKE 2020. VIII. 1-től hatályos Elismerési Szabályzata rögzíti, mely az egyetemi honlapról, az Egyetem – Szabályzatok, dokumentumok – Szervezeti és Működési Szabályzat – Hallgatói követelményrendszer menüpontból.

A kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani, a Tanulmányok / Mintatanterv menüponton belül annak a tárgynak a kiválasztásával, ahol a kreditet szeretné elismertetni. (A papíralapon benyújtott kérelmeket formailag nem megfelelőnek tekintjük, és elutasításra kerülnek.) A ’Kreditátviteli’ kérvényt az adott elismertetni kívánt tárgyról lehet elindítani. A kérvény benyújtásának menetéről részletes leírás a tájékoztató végén található.

 

Tantárgyi program csatolása alól mentesül abban az esetben, ha a Karon (vagy annak jogelődjén) teljesített tantárgyat kíván befogadtatni. Az Egyetem más Karán (és jogelődjén) teljesített tárgy esetén szükséges a tematika csatolása!

 

A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után a rendszer lezár, kérelem nem lesz beadható, ezért kérjük, idejében szerezze be a szükséges dokumentumokat.

 

A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a KÁVB (Kreditátviteli és Validációs Bizottság) határozata alapján válik jogerőssé. A határozat a Neptun rendszerben tekinthető majd meg, miután a kérvény státusza „Határozattal lezárva” lesz. A kérelmek rendkívül magas száma miatt az elbírálás elhúzódhat.

 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kreditátviteli eljárás lezárásáig nem mentesülhetnek az órák látogatása alól.

 

A NEPTUNBAN ELÉRHETŐ KÉRVÉNYTÍPUSOK

 

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY AMENNYIBEN NEM A MEGFELELŐ KÉRVÉNYSABLONON NYÚJTJA BE KÉRELMÉT, AZ ELUTASÍTÁSRA KERÜL!

 

1. Tárgyról indítható kérelmek (elérési útvonal: Tanulmányok/Mintatanterv -> + -> Kérvény leadása):

 

-      „Az egyetemen vagy annak jogelődjén teljesített tantárgy elismerésére”

 

-      „Más Magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy elismerésére”

 

-      „Külföldi Felsőoktatási résztanulmányok során szerzett kompetencia elismerésére”

 

-      „Formális tanulás útján, de nem felsőoktatási képzésben megszerzett kompetencia elismerésére”

 

-      „Informális tanulás útján megszerzett kompetencia elismerésére”

 

-      „Nem formális tanulás útján megszerzett kompetencia elismerésére”

 

A fenti kérvény típusokról bővebb leírás az Elismerési Szabályzatban található.

 

 

2. Egyszerű hallgatói kérelmek (elérési útvonal: Ügyintézés -> Kérvények):

 

-      „Külföldi résztanulmányok, illetve belföldi tantárgyak elismerése szabadon választható tantárgyként”

 

o   a kérvény az alábbi esetben nyújtható be: ha a külföldi részképzésben teljesített tárgyat nem tudja kötelező tárgyként elismertetni, így szabadon választhatóként kéri annak elismerését (Transcript of Records dokumentum csatolása kötelező);

 

-      „Más magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy szv. tantárgyként történő elismerésére”

o    a kérvény az alábbi esetben nyújtható be: ha más magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy szabadon választható tárgyként történő elismerését kéri és az elismerendő kompetenciát a jelenlegi, NKE-s képzésének megkezdését követően szerezte (pl. párhuzamos képzés más Egyetemen) és az NKE-s képzésével azonos vagy annál magasabb képzési szinten szerezte (TVSZ 9. § (2) bekezdése alapján).

 

 

A BEFOGADHATÓ KREDITEK SZÁMA KÉPZÉSENKÉNT

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 49. § (7) bekezdése szerint a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez - a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is - a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni.

 

 

KREDITÁTVITELLEL TELJESÍTETT TÁRGYAK TANULMÁNYI EREDMÉNYBE TÖRTÉNŐ BESZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 

A TVSZ 9. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy „Amennyiben jogszabály, szabályzat vagy ezek alapján kiadott pályázati felhívás így rendelkezik, valamely, a hallgatók részére nyújtandó ösztöndíjra való jogosultság megállapítása során – kizárólag az ösztöndíj-jogosultság megállapítása szempontjábóla tanulmányi eredménybe az elismert kompetenciák kreditértéke és érdemjegye nem számít be.”

 

 

A KREDITÁTVITELI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

 

Lépjen be a Neptun-rendszerbe), válassza ki az aktuális képzését, ahol kreditet szeretne elismertetni.

 

A kérvényt az adott elismertetni kívánt tárgyról tudja elindítani a Tanulmányok >

Mintatanterv menüpontban, az alábbiak szerint:

 

Tanulmányok > Mintatanterv

 

A megjelenő felületen a […] gombra kattintva tudja kiválasztani a szakjához tartozó mintatantervét:

 

A megjelenő felületen kattintson a Listázás gombra, így láthatóvá válnak a mintatantervéhez tartozó tantárgyak:

 

A kiválasztott tárgy sorának végén található [+] jelre kattintva válassza ki a Kérvény leadása lehetőséget!

 

A felugró ablakban megjelennek a kitölthető kérvények: kattintson a megfelelő kérvényre, és megkezdheti a kitöltést.

 

A kreditátviteli kérvényekkel kapcsolatos kérdéseikkel Baráth Magdolnához fordulhatnak, a barath.magdolna@uni-nke.hu e-mail címen.

A Neptun hallgatói felhasználói segédlet bővebb információval szolgál.

A Dékáni Hivatal tanulmányi referenseinek elérhetősége, ügyfélfogadási rendje a kari honlapon (Hallgatóknak/Tanulmányi ügyek) tekinthető meg, az alábbi linkeken:

https://vtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly/ugyfelfogadas

https://vtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly/elerhetosegek

A képzéssel kapcsolatos minden további aktuális információt megtalál a honlapon.

Baja, 2022. július 26.

Tanulmányi Osztály