NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

Tájékoztató a 2022/2023. tanév tavaszi félévre

 

Tisztelt Hallgató!

A 2022/2023. tanév II. (tavaszi) félévével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2022/2023. TANÉV II. FÉLÉVÉNEK BEOSZTÁSA

Regisztrációs időszak: 2023. január 30. – február 5.

Szorgalmi időszak:  2023. február 6. – május 20.

Oktatási időszak: 2023. február 6. – április 29. Vizsgaidőszak: 2023. május 22. – június 30.

                                                    

A részletes tanévbeosztás, és a tanóra-, kredit-, és vizsgaterv a kari honlapon elérhetőek.

A NEPTUN rendszerben elektronikus formában egyénileg történik valamennyi munkarend esetében a hallgatók bejelentkezése és a tárgyfelvétel véglegesítése a regisztrációs időszak alatt. FONTOS a regisztráció során, hogy a tárgyfelvételt meg kell előznie a félévre történő bejelentkezésnek. Továbbá csak azon hallgató jogosult a regisztrációra, akinek nincs lejárt idejű tartozása.

A NEPTUN rendszerhez hallgatói segédlet elérhető az egyetemi honlapon.

Bejelentkezési időszak a NEPTUN rendszeren keresztül: 2023. január 30. 07:30 és február 5. 23:59 között

Tárgyfelvételi időszak (csak az aktív félévre regisztráltak jogosultak tárgyfelvételre): 2023. január 30. 07:30 és február 5. 23:59 között

 

BEJELENTKEZÉS

A hallgató hallgatói jogviszonyának fennállása alatt minden félév regisztrációs időszakában köteles bejelenteni az adott tanulmányi félévének státuszát (aktív/passzív).

A hallgató a bejelentését a szorgalmi időszak megkezdését követő egy hónapon belül (2023. március 07-ig) visszavonhatja.          

Amennyiben az aktív félévre bejelentkezett hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, akkor az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi (vizsga) követelményének sem.

A hallgató akkor tekinthető az adott félévben aktív hallgatónak, ha

•       a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre,

•       a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét,

•       egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.:

önköltség megfizetése).

 

AZ ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSE

Az önköltség összegéről és befizetésének módjáról szóló tájékoztató megtalálható az egyetemi honlap, illetve Neptun pénzügyi dátumok menüpontjában. Pénzügyi probléma esetén a kari Gazdasági Osztályhoz fordulhat, elérhetőségük a kari honlapon megtalálható.

Konzultációs napok/órarend

Az egyes kurzusokhoz meghirdetett időpontok a Neptun rendszerben tekinthetők meg (Tanulmányok/Órarend). A hallgató egyéni tan- és órarendjének a Neptun rendszerben történő eléréséről tájékoztatót talál az egyetemi honlapon (Hallgatóknak/Neptun). Az egyetem honlapján érhető el a hallgatóknak szóló Neptun felhasználói segédlet is.

Kérjük, folyamatosan kövesse figyelemmel az esetleges változtatások miatt és az adott kurzus oktatójának tanszéki referensével vegye fel a kapcsolatot, ha az óratartással, elmaradással, esetleges pótlással kapcsolatosan kérdése van.

Az elérhetőségeket a honlapon megtalálja a tanszékeknél.

Tantárgy/kurzus felvétel

A hallgatók a Neptun rendszerben egyénileg veszik fel és véglegesítik tárgyaikat a regisztrációs időszak utolsó napjáig (2023. február 5.).

A Neptunban leadott kérelemmel lehetőség van különeljárási díj megfizetése mellett (2 000 Ft tantárgyanként) a hallgató által felvett tárgyak/kurzusok félévközi leadására a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10 munkanapig (2023. február 17-ig). A térítési díjakról a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának 1. számú melléklete rendelkezik.

Szintén kérelemmel lehetőség van utólagos tantárgy/kurzus felvételre a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanappal bezárólag (2023. február 10-ig). Továbbá a tantárgy/kurzus felvételt ezen határidőt követően a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig (2023. február 17-ig) benyújtott kérelmére a Tanulmányi Osztály vezetője engedélyezheti.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSZ) alábbi rendelkezésére. A 18. § (7) bekezdése értelmében egy tantárgy harmadik és minden további alkalommal történő felvétele térítésdíj-köteles (6 500 Ft). Egy tantárgy harmadik és minden további alkalommal történő felvételére a fizetési kötelezettség igazolt teljesítését követően kerülhet sor.

Ezen rendelkezést minden jogviszonyban lévő hallgatókra alkalmazni kell!

A Gy1, Gy2 kódot tartalmazó kurzusok esetében szíveskedjenek azonos sorszámút választani, az óra ütközések kizárása miatt.             

A kurzusok létszám korlátozását a tanszéknek írt e-mailben tudják jelezni.  Amennyiben tárgyfelvétellel kapcsolatos problémát észlel, 2023. február 3-ig a központi email címen – a tantárgy nevével és tárgykóddal – jelezheti.

KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND

Kedvezményes tanulmányi rend az alapképzésben 16 kredit megszerzését követően engedélyezhető a TVSZ 20. § (1) bekezdésében foglalt esetekben. A részletes tájékoztató elérhető a kari honlapon, a Hallgatóknak – Tanulmányi ügyek – útmutató az elektronikus kérvényekhez menüpontban. A kérelem beadásának határideje 2023. február 18. 14:00 óra.

Kreditátviteli kérelmek

Más felsőoktatási intézményben, más Karon vagy más szakon teljesített tantárgy befogadható, ha az a képzési célt szolgálja. A befogadás a tantárgyhoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal) való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgytól való különbözőségének megállapítását jelenti. 

A beszámítás a hallgató kérelme alapján történhet. A befogadásról az illetékes Tanszék vezetőjének javaslata alapján a kari Kreditátviteli és Validációs Bizottság (továbbiakban:

KÁVB) dönt. A szak tantárgyát a befogadott tantárgy helyettesítheti, ha a két tantárgy programja legalább 75%-ban megegyezik

A kérelmet a Neptun rendszer kérvénykezelő modulján keresztül kell beadni, tantárgyanként. A kérelemhez hiteles leckekönyv vagy hiteles oklevélmelléklet másolatot, valamint hiteles és részletes tantárgyi programot kell csatolni. Tantárgyi program csatolása alól mentesül abban az esetben, ha a Karon (vagy annak jogelődjén) teljesített tantárgyat kíván befogadtatni.

A kreditátviteli kérelmek benyújtásának határideje:

2023. január 30. (7:30) - 2023. február 5. (23:59)

A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után a rendszer lezár, ezért kérjük, idejében szerezze be a szükséges dokumentumokat. A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a KÁVB határozata alapján válik jogerőssé. A határozat a Neptun rendszerben tekinthető meg. A tantárgy annyi kredittel ismerhető el a hallgató számára, amennyi kreditet a szak tantervében a helyettesített tantárgy(ak)hoz rendeltek. A megszerzett érdemjegy a tantárgy elismerésekor nem módosítható.

A kreditátviteli kérelmekre vonatkozó szabályokat az NKE 2020. VIII. 1től hatályos Elismerési Szabályzata rögzíti, mely az egyetemi honlapról, az Egyetem – Szabályzatok, dokumentumok – Szervezeti és Működési Szabályzat – Hallgatói követelményrendszer menüpontból. A kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani, a Tanulmányok / Mintatanterv menüponton belül annak a tárgynak a kiválasztásával, ahol a kreditet szeretné elismertetni. (A papíralapon benyújtott kérelmeket formailag nem megfelelőnek tekintjük, és elutasításra kerülnek.) A ’Kreditátviteli’ kérvényt az adott elismertetni kívánt tárgyról lehet elindítani. A kérvény benyújtásának menetéről részletes leírás a tájékoztató végén található. Amennyiben olyan tárgyra nyújtott be kreditátviteli kérvényt, melyre egy másik tárgy épül a félévben, jelezze Baráth Magdolnának a barath.magdolna@uni-nke.hu e-mail címen, hogy intézkedhessünk a soron kívüli elbírálás érdekében. Ellenkező esetben nem tudjuk biztosítani a ráépülő tárgy felvételének lehetőségét a határidőn túli tárgyfelvételi időszak lezárását (2023. február 17.) követően.

A kérelemhez leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolatot, valamint hitelesített (vagyis a felsőoktatási intézmény által lepecsételt és aláírt), részletes tantárgyi programot kell csatolni. Szkennelés előtt jelölje meg az elismertetendő tárgyat a leckekönyvön/oklevélmellékleten.

Tantárgyi program csatolása alól mentesül abban az esetben, ha a Karon (vagy annak jogelődjén) teljesített tantárgyat kíván befogadtatni. Az Egyetem más Karán (és jogelődjén) teljesített tárgy esetén szükséges a tematika csatolása! A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után a rendszer lezár, kérelem nem lesz beadható, ezért kérjük, idejében szerezze be a szükséges dokumentumokat. A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a KÁVB határozata alapján válik jogerőssé. A határozat a Neptun rendszerben tekinthető majd meg, miután a kérvény státusza „Határozattal lezárva” lesz. A kérelmek rendkívül magas száma miatt az elbírálás elhúzódhat.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kreditátviteli eljárás lezárásáig nem mentesülhetnek az órák látogatása alól.

A NEPTUNBAN ELÉRHETŐ KÉRVÉNYTÍPUSOK

AMENNYIBEN NEM A MEGFELELŐ KÉRVÉNYSABLONON NYÚJTJA BE KÉRELMÉT, AZ ELUTASÍTÁSRA KERÜL!

1. Tárgyról indítható kérelmek (elérés: Tanulmányok/Mintatanterv -> + -> Kérvény leadása):

•       -„Az egyetemen vagy annak jogelődjén teljesített tantárgy elismerésére”

•       „Más Magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy elismerésére”

•       „Külföldi Felsőoktatási résztanulmányok során szerzett kompetencia elismerésére”

•       "Formális tanulás útján, de nem felsőoktatási képzésben megszerzett kompetencia elismerésére”

•       „Informális tanulás útján megszerzett kompetencia elismerésére”

•       „Nem formális tanulás útján megszerzett kompetencia elismerésére”

A fenti kérvény típusokról bővebb leírás az Elismerési Szabályzatban található.

2. Egyszerű hallgatói kérelmek (elérés: Ügyintézés -> Kérvények):

    „Külföldi résztanulmányok, illetve belföldi tantárgyak elismerése szabadon választható tantárgyként”

A kérvény az alábbi esetben nyújtható be: ha a külföldi részképzésben teljesített tárgyat nem tudja kötelező tárgyként elismertetni, így szabadon választhatóként kéri annak elismerését (Transcript of Records dokumentum csatolása kötelező);

    „Más magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy szv. tantárgyként történő elismerésére”

 

A kérvény az alábbi esetben nyújtható be: ha más magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy szabadon választható tárgyként történő elismerését kéri és az elismerendő kompetenciát a jelenlegi, NKE-s képzésének megkezdését követően szerezte (pl. párhuzamos képzés más Egyetemen) és az NKE-s képzésével azonos vagy annál magasabb képzési szinten szerezte (TVSZ 9. § (2) bekezdése alapján).

A  BEFOGADHATÓ KREDITEK SZÁMA KÉPZÉSENKÉNT

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 49. § (7) bekezdése szerint a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez - a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is - a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni.

KREDITÁTVITELLEL TELJESÍTETT TÁRGYAK TANULMÁNYI EREDMÉNYBE TÖRTÉNŐ BESZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A TVSZ 9.§ (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy „Amennyiben jogszabály, szabályzat vagy ezek alapján kiadott pályázati felhívás így rendelkezik, valamely, a hallgatók részére nyújtandó ösztöndíjra való jogosultság megállapítása során – kizárólag az ösztöndíj-jogosultság megállapítása szempontjából

    a tanulmányi eredménybe az elismert kompetenciák kreditértéke és érdemjegye nem számít be.”

A KREDITÁTVITELI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

Lépjen be a Neptun-rendszerbe (https://neptunweb.uni-nke.hu/hallgato/login.aspx), válassza ki az aktuális képzését, ahol kreditet szeretne elismertetni. 

 

 

A kérvényt az adott elismertetni kívánt tárgyról tudja elindítani a Tanulmányok >Mintatanterv menüpontban, az alábbiak szerint: Tanulmányok > Mintatanterv

A megjelenő felületen a […] gombra kattintva tudja kiválasztani a szakjához tartozó mintatantervét. A megjelenő felületen kattintson a Listázás gombra, így láthatóvá válnak a mintatantervéhez tartozó tantárgyak. A kiválasztott tárgy sorának végén található [+] jelre kattintva válassza ki a Kérvény leadása lehetőséget!

 
   

A felugró ablakban megjelennek a kitölthető kérvények: kattintson a megfelelő kérvényre, és megkezdheti a kitöltését.

A kreditátviteli kérvényekkel kapcsolatos kérdéseikkel Baráth Magdolnához fordulhat, a barath.magdolna@uni-nke.hu e-mail címen.

A Dékáni Hivatal tanulmányi referenseinek elérhetősége, ügyfélfogadási rendje a kari honlapon. A karral kapcsolatos minden további aktuális információt megtalál a honlapon.

Eredményes félévet kívánunk!

Baja, 2023. január 24. 

Tanulmányi Osztály Kapcsolat:

Víztudományi Kar

Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14. Telefonszám: +36(1)432-9000  vtk@uni-nke.hu

Tanulmányi Osztály vtk.tanulmanyi@uni-nke.hu

Elérhetőségek a kari honlapon