NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
VÍZTUDOMÁNYI KAR

ITDK 2024. tavasz

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának
2024. évi tavaszi fordulóján való részvételre

 

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar (6500 Baja Bajcsy-Zs. u. 12-14.)

A rendezvény időpontja:

2024. április 24. 14:00

Az ITDK részvétel feltételei:

 • a nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – elsősorban a Víztudományi Kar – BSc és MSc képzéseiben részt vevő nappali és levelező tagozatos hallgatói, továbbá a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói jogosultak, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban megfogalmazott valamennyi feltételnek.

A nevezés tartalmi feltételei:

 • pályamunka rezüméjének benyújtása 1000-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven a pályázó nevének, szakjának, évfolyamának és témavezetőjének megjelölésével;
 • a nevezési lap kitöltése és benyújtása annak megjelölésével, hogy melyik (Műszaki Tudományi, Had- és Rendészettudományi, egyéb) OTDK szekcióban kíván indulni, amennyiben a bírálóbizottság a továbbjutást támogatja – Figyelem! Szekciónként eltérőek a formai követelmények, így a dolgozat írása előtt el kell dönteni, hol indulna;
 • máshol még be nem mutatott, kész és teljes pályamunka elkészítése és benyújtása (amely tartalmazza a dolgozat hipotéziseinek felállítását, a dolgozatban vizsgált cél és elvárt eredmények pontos meghatározását, a téma kifejtését, a bibliográfiát és a dolgozat tartalomjegyzékét).

Határidők:

 • a nevezési lap benyújtásának határideje: 2024. április 8. 10:00
 • a rezümé (magyar és angol nyelven) benyújtásának határideje: 2024. április 8. 10:00
 • a pályamunka benyújtásának határideje: 2024. április 16. 10:00

A benyújtás módja:

minden dokumentum (nevezési lap, rezümé magyar, rezümé angol, pályamunka) elektronikus formában (az aláírt nyilatkozat szkennelve, vagy képként) e-mail mellékletben a VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu címre megadott határidőig elküldve.

A pályamunkák és kapcsolódó dokumentumok megküldésének rendje:

Nevezési lap

A nevezési lapot szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-mailben, mellékletként, legkésőbb 2024. április 8. 10:00 óráig kell a VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni. Kérjük, hogy a nevezési lap egyértelműen tartalmazza a pályázó és témavezető nevét, a kért adatokat.

Javasolt fájlnevek (ékezet nélkül): teljes név_nevezés (több szerző esetén szerzőnként külön-külön le kell adni).

Rezümé
Az ITDK felhívásnak megfelelően minimum 1500, maximum 2500 karakter terjedelemben, magyar és angol nyelven (két külön szövegállományban) szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-mail mellékletben legkésőbb 2024. április 8. 10:00-ig kell a VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni.

Javasolt fájlnevek (ékezet nélkül): teljes név_rezümé_hu és teljes név_rezümé_en (több szerző esetén a név résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva).

Pályamunka
A pályamunkákat legkésőbb 2024. április 16. 10:00-ig kérjük elektronikus formában (PDF) e-mailben a VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni.

A pályamunka külső borítója tartalmazza a szerző nevét, a dolgozat címét, az évszámot.

A belső borítón csak a cím, a jelige és évszám jelenhet meg. A jelige semmilyen formában nem utalhat a szerző személyére, a témavezetőre. A dolgozat belseje semmilyen a szerzőre, témavezetőre, vagy a küldő tanszékre utaló adatot (szövegben, fejlécben, láblécben vagy képként) nem tartalmazhat.

Javasolt fájlnevek (ékezet nélkül): vtk_teljes név (több szerző esetén a név résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva).

A bírálatnál az anonimitást úgy biztosítjuk, hogy a fedőlapot eltávolítjuk a dolgozatról.

Kérjük, hogy a kari honlapon TDK letölthető dokumentumok rovat alatt található és letölthető (nevezési lap, rezümé, dolgozat és prezentáció) sablonokat használja!

A pályamunka tartalmi és formai feltételeire és a bírálat rendjére vonatkozó további információk elérhetők a kari honlapon: ITT.

------------------------------------------------------------------------------


APPLICATION

to the Institutional Scientific Student Conference (TDK) of the Faculty of Water Sciences of the Ludovika University of Public Service

for participation in the spring round of 2024

 

Place of the event:

Ludovika University of Public Service Faculty of Water Sciences (6500 Baja Bajcsy-Zs. street 12-14.)

Date of the event:

24 April 2024 14:00

Conditions for ITDK participation:

 • personal conditions of application:

The participation in the institutional TDK conference is open to full-time and part-time students of the Ludovika University of Public Service - primarily of the Faculty of Water Sciences - participating in BSc, BA, MSc and MA programmes, as well as students of higher education institutions from abroad, provided that they meet all the requirements set out in this call.

Conditions for registration:

 • submission of an abstract of 1000-2500 characters in English, indicating the name of the applicant, his/her field of study, year and supervisor;
 • fill in and submit the application form indicating the OTDK (National round) section (Engineering, Military and Police Sciences, other) in which you wish to participate, if the jury supports your application - Attention! The formal requirements vary from section to section, so you should decide before writing your paper where you would like to present your work;
 • the preparation and submission of a complete thesis (including a statement of the thesis hypotheses, a precise definition of the objective and expected results to be addressed in the thesis, a description of the topic, a bibliography and a table of contents).

Deadlines:

 • deadline for application form submission: 8 April 2024 10:00
 • deadline for submission of the abstract (in English): 8 April 2024 10:00
 • deadline for submission of the thesis: 16 April 2024 10:00

The way to submit:

all documents (application form, abstract in English, thesis) in electronic format (signed declaration scanned or as an image) sent as an e-mail attachment to VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu by the deadline.

Procedure for sending the thesis and supporting documents:

Application form

The application form must be sent in an editable electronic format (DOCX) as an attachment by e-mail to VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu no later than 8 April 2024 at 10:00. Please ensure that the entry form clearly states the name of the applicant, the name of the topic leader and the requested information.

Suggested filenames (without accents): fullname_application (if more than one author, please specify each author separately).

Abstract
In accordance with the TDK call for proposals, the abstract must be submitted in electronic format (DOCX), in a minimum of 1500 and maximum of 2500 characters in English as an e-mail attachment, by 8 April 2024, 10:00 at the latest, to the e-mail address VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu.

Suggested filenames (without accent): full_name_resume_hu and full_name_resume_en (in case of multiple authors, the name part should contain the name of each author, separated by a hyphen).

Thesis
Thesises should be sent in electronic format (PDF) by e-mail to VTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu no later than 16 April 2024 at 10:00.

The outer cover page of the thesis must include the name of the author, the title of the paper and the year.

The inside cover should only show the title, the title symbol and the year. The symbol must not refer in any way to the author or the supervisor. The inside of the thesis must not contain any reference (in text, header, footer or image) to the author, the supervisor or the sending department.

Suggested file names (without accent): vtk_fullname (if more than one author, include the name of each author in the name section, separated by a hyphen).

Anonymity is ensured by removing the cover page from the paper.

Please use the downloadable templates (application form, abstract, essay and presentation) available on the faculty website under the section TDK downloadable documents.

Further information on the content and format of the application and the judging procedure is available on the faculty website: HERE.